Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche

 

 

AV CZ/90 december 2009

 

 

Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn totstandgekomen

 

in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

 

Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking

 

per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene

 

Voorwaarden vermeld wordt.

 

 

2

 

ARTIKEL 1 - Definities 3

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4

 

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst 4

 

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer 4

 

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument 4

 

ARTIKEL 6 - Betaling 4

 

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid 5

 

ARTIKEL 8 - Klachten 5

 

ARTIKEL 9 - Geschillenregeling 5

 

ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie 6

 

ARTIKEL 11 - Wijzigingen 6

 

ARTIKEL 12 - Afwijkingen 6

 

 

3

 

 

ARTIKEL 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is

 

bij zowel het HBA als bij de Stichting

 

Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al

 

dan niet georganiseerd heeft via een van de

 

brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet,

 

en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

 

HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer

 

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie

 

Schoonheidsverzorging te Utrecht;

 

ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse

 

Kappersorganisatie te Huizen;

 

ProVoet: Landelijke Organisatie voor de

 

Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;

 

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de

 

uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik

 

maakt van de diensten van een aangesloten

 

ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

 

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of

 

levering van producten, op het gebied van de

 

uiterlijke verzorging;

 

Uiterlijke verzorgingsbranche: het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf

 

of voetverzorgingsbedrijf;

 

Kappersbedrijf: het bedrijf van het knippen of anderszins

 

behandelen van het hoofdhaar;

 

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht

 

zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk

 

van mensen uit schoonheidsoogpunt;

 

Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht

 

zijn op de verzorging van de voet, voethuid en

 

nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van

 

voetklachten;

 

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging,

 

Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den

 

Haag;

 

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf,

 

kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf,

 

respectievelijk de ‘Code van de

 

schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en

 

‘Code van het voetverzorgingsbedrijf.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering

 

van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en

 

de consument.

 

 

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een

 

behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen

 

voeren.

 

2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen

 

dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.

 

Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden

 

verhoogd.

 

3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt

 

aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.


Voor pedicurepraktijk Hardinxveld geldt 24 uurs regeling. 24 uur voor de afspraak kan deze kostenloos worden verplaatst of worden geannuleerd, mocht er hier in worden verzuimd dan zullen de kosten voor de geboekte behandeling in rekening worden gebracht middels een factuur. 

 

4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na

 

te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden

 

beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig

 

vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

 

2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de

 

behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s

 

verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar

 

informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

 

3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving

 

en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake

 

geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.

 

4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties

 

valt.

 

 

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument

1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de

 

hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

 

2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en

 

noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de

 

overeenkomst nodig heeft.

 

 

 

 

ARTIKEL 6 - Betaling

1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen

 

geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook

 

bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven

 

bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door

 

middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

 

 

5

2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een

 

vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel

 

van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden

 

gebracht.

 

 

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg

 

is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan

 

wel stagiaire is toe te rekenen.

 

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer

 

geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is

 

veroorzaakt.

 

 

ARTIKEL 8 - Klachten

1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken

 

of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in

 

te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de

 

bewijspositie van de consument.

 

2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal

 

eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn,

 

tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan

 

worden gevergd.

 

3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost,

 

ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

 

 

ARTIKEL 9 - Geschillenregeling

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering

 

van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer

 

aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

 

(www.degeschillencommissie.nl).

 

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

 

indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

 

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie

 

maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden

 

gemaakt.

 

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is

 

de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil

 

aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen

 

zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer

 

dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde

 

termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van

 

het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie

 

geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement

 

wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een

 

vergoeding verschuldigd.

 

 

6

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is

 

bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

 

ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie

1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende

 

adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee

 

maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze

 

garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in

 

stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

 

2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door

 

ANBOS, ANKO of Provoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan

 

€ 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het

 

meerdere word de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of

 

Provoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan

 

in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

3. ANBOS, ANKO of Provoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat

 

ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is

 

voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld,

 

retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),

 

van één van de volgende situaties sprake is:

 

- aan het lid is surséance van betaling verleend.

 

- het lid is failliet verklaard.

 

- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de

 

datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een

 

eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of Provoet aannemelijk kan maken dat de

 

bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

 

 

 

 

ARTIKEL 11 - Wijzigingen

ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in

 

overleg met de Consumentenbond.

 

 

ARTIKEL 12 - Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele

 

aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en

 

consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel

van de consument zijn